اشعار کودکانه

شعر کودکانه شده ام نه ساله
شده ام نه ساله جشن تکليف من است جا نماز و چادر همه در کيف من است دين من اسلام است من مسلمان هستم مي رسد صوت اذان شاد و خندان هستم چادري داده به من هديه اي مادر من مثل تاج
بیشتر بخوانید